2nd
2nd
MC
x→M
MR
rad
x-1
ex
ln
loga
x!
ημ
συν
εφ
ΕΚΠ
ΜΚΔ
n x 
 x 
x2
xy
,
sinh
cosh
tanh
mod
π
sinh-1
cosh-1
tanh-1
nCr
nPr
ημ-1
συν-1
εφ-1
%
ΦΠΑ %
+/−
1
2
3
+
(
4
5
6
)
7
8
9
×
AC
C
0
.
=
÷
  
Share

Κυλίστε την οθόνη, ακολουθούν παραδείγματα χρήσης της αριθμομηχανής, χωρίς να τα δούμε δεν θα καταφέρουμε να τη χρησιμοποιήσουμε.

Δεν χρειάζεται να καθαρίσετε την οθόνη για να αρχίσετε καινούργιους υπολογισμούς, αρκεί να έχετε ολοκληρώσει τους προηγούμενους.

Ένα Calculator που λύνει εξισώσεις β' βαθμού, κάνει πράξεις με μιγαδικούς αριθμούς, στατιστική μελέτη δείγματος και ενσωματώνει χρήσιμες φυσικές σταθερές θα βρείτε εδώ calculator.gr

Το προηγούμενο κομπιουτεράκι, θα το βρείτε εδώ: calculator

Αριθμομηχανή

Online Επιστημονική Αριθμομηχανή ή Κομπιουτεράκι, βρίσκει Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο, Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη, εκτελεί πράξεις με ποσοστά, υπολογίζει ΦΠΑ, κάνει Φορολόγηση και Αποφορολόγηση.

 

Αριθμομηχανή υπολογισμού ΕΚΠ και ΜΚΔ

Μπορούμε να βρούμε τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη και το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο δύο ή περισσότερων ακεραίων αλλά και το υπόλοιπο, σε μία ευκλείδεια διαίρεση δύο ακεραίων.

ΜΚΔ
6
9
,
6
3
,
4
2
Βρίσκουμε τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη των αριθμών 24,36,96. Θα διαπιστώσουμε ότι ΜΚΔ(24,36,96)=12   
ΕΚΠ
8
1
,
5
1
,
2
1
Βρίσκουμε το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο των αριθμών 12,15,18. θα δούμε ότι ΕΚΠ(12,15,18) = 180   
=
7
mod
0
3
Βρίσκουμε το υπόλοιπο στην Ευκλείδεια Διαίρεση του 30 με το 7 $\boxed{30\mod 7 = 2}$   

 

Αριθμομηχανή για Απλές Πράξεις

Μαθαίνουμε να εκτελούμε απλές πράξεις με τη βοήθεια της Αριθμομηχανής.

=
7
4
+
+/−
5
1
$-15+47 = 32$   
=
+/−
2
9
+/−
6
$-6-(-92) = 86$   
=
1
.
5
×
1
3
$31 \cdot 5.1 = 158.1$   
=
7
4
×
+/−
5
1
$-15 \cdot 47 = -705$   
=
0
0
1
÷
+/−
7
$\frac{-7}{100} = -0.07$   
=
+/−
1
2
÷
3
6
$\frac{63}{-21} = -3$   
x!
7
$7! = 5040$   

 

Αριθμομηχανή για Αριθμητικές Παραστάσεις

Υπολογίσουμε αριθμητικές παραστάσεις όταν αυτές περιέχουν, βασικές πράξεις, δυνάμεις, ρίζες, παρενθέσεις, κλάσματα.

=
7
2
÷
8
2
6
×
2
1
5
+
4
2
+
+/−
1
4
$-41+24+51-2 \cdot 6-28:2 -7 = 1$   
=
)
)
)
9
8
(
7
6
(
5
(
1
Αριθμητική Παράσταση με παρενθέσεις $1-(5-(6-7-(8-9))) = -4$   
=
6
÷
5
+
4
÷
3
3
÷
8
+
+/−
2
÷
1
Αριθμητική Παράσταση με κλάσματα $-\frac{1}{2}+\frac{8}{3}-\frac{3}{4}+\frac{5}{6} = 2.25$   
=
4
xy
2
3
xy
3
+
x2
4
3
xy
5
Εύρεση τιμής Αριθμητικής Παράστασης με δυνάμεις $5^3-4^2+3^3-2^4 = 121$   
=
 x 
1
+
 x 
4
 x 
9
 x 
6
1
Υπολογισμός της τιμής Αριθμητικής Παράστασης με ρίζες $\sqrt{16}-\sqrt{9}-\sqrt{4}+\sqrt{1} = 0$   
=
x2
4
÷
+/−
8
×
+/−
5
+
+/−
2
$-2+\frac{(-5) \cdot (-8)}{4^2} = 0.5$   
=
 x 
)
x2
)
3
÷
2
(
1
(
÷
1
$\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{2}{3}\right)^2}}=1.3416407864998738$   
=
 x 
6
1
5
n x 
)
x2
3
+
3
xy
+/−
2
(
×
5
$5 \cdot \sqrt[5]{(-2)^3+3^2}-\sqrt{16} = 1$   

 

Αριθμομηχανή με Δυνάμεις και νιοστές Ρίζες

Υπολογίζουμε δυνάμεις και ρίζες κάθε τάξης.

x-1
5
2
$25^{-1}=\frac{1}{25} = 0.04$   
x2
2
1
$12^2 = 144$   
=
4
xy
3
$3^4 = 81$   
 x 
5
2
2
$\sqrt{225}=15$   
ex
1
.
0
$e^{0.1} = 1.1051709180756477$   
=
0
1
n x 
4
2
0
1
$\sqrt[10]{1024}=2$   

 

Αριθμομηχανή με Λογαρίθμους

Υπολογίζουμε φυσικούς λογαρίθμους αλλά και λογαρίθμους οποιασδήποτε βάσης.

ln
7
$\ln(7) = 1.9459101490553132$   
=
3
loga
1
8
$\log_{3}(81) = 4.000000000000001$   

 

Αριθμομηχανή για Τριγωνομετρικές Πράξεις

Εκτελέστε πράξεις με τριγωνομετρικές και υπερβολικές συναρτήσεις, επιλέγοντας ως μονάδα μέτρησης τα ακτίνια, τις μοίρες ή τους βαθμούς.

rad
Επιλέξτε μονάδα μέτρησης γωνιών και τόξων μεταξύ ακτινίων, μοιρών και βαθμών.   
ημ
0
9
$\sin(90^{\circ})=1$.   
συν
+/−
5
4
$\cos(-45^{\circ})=0.7071067811865474$.   
συν
2nd
+/−
)
2
÷
π
2nd
×
3
(
$\cos(-\frac{3 \pi}{2}) = 0$   

 

Αριθμομηχανή υπολογισμού ΦΠΑ, μεικτής τιμής και καθαρής τιμής

Παραδείγματα εύρεσης της Τιμής με ΦΠΑ, της Τιμής χωρίς ΦΠΑ και του ΦΠΑ.

=
ΦΠΑ %
2nd
5
+
0
6
Υπολογισμός Μεικτής Τιμής $\boxed{60+5 \% = 63}$   
=
ΦΠΑ %
2nd
5
3
6
Υπολογισμός Καθαρής Τιμής $\boxed{63-5 \% = 60}$   
=
0
6
×
ΦΠΑ %
2nd
5
Υπολογισμός ΦΠΑ $\boxed{5 \% \cdot 60 = 3}$   
=
ΦΠΑ %
2nd
0
8
+
0
3
Υπολογισμός τελικής τιμής $\boxed{30+80 \% = 54}$   
=
ΦΠΑ %
2nd
0
8
4
5
Υπολογισμός αρχικής τιμής $\boxed{54-80 \% = 30}$   
=
0
3
×
ΦΠΑ %
2nd
0
8
Υπολογισμός ΦΠΑ $\boxed{80 \% \cdot 30 = 24}$   
=
ΦΠΑ %
2nd
0
2
+
5
1
Φορολόγηση $\boxed{15+20 \% = 18}$   
=
ΦΠΑ %
2nd
0
2
8
1
Αποφορολόγηση $\boxed{18-20 \% = 15}$   
=
5
1
×
ΦΠΑ %
2nd
0
2
Εύρεση ΦΠΑ $\boxed{20 \% \cdot 15 = 3}$   

 

Αριθμομηχανή με Ποσοστά τοις Εκατό

Μπορείτε να εκτελέσετε βασικές πράξεις με ποσοστά αλλά και να βρείτε αυξήσεις, εκπτώσεις και τελικές τιμές όταν ξέρετε την ποσοστιαία μεταβολή.

=
%
2nd
5
2
+
8
$\boxed{8+25 \% = 10}$   
=
8
+
%
2nd
5
2
$25 \% + 8 = 8.25$   
=
%
2nd
5
2
0
1
$\boxed{10 - 25 \% = 7.5}$   
=
0
1
%
2nd
5
2
$25 \% - 10 = -9.75$   
=
%
2nd
0
1
×
4
$\boxed{4 \cdot 10 \% = 1.6}$   
=
4
×
%
2nd
0
1
Το συναντούμε συχνά $\boxed{\bold{10 \% \cdot 4 = 0.4}}$   
=
%
2nd
0
1
÷
4
$\boxed{\frac{4}{10 \%} = 10}$   
=
4
÷
%
2nd
0
1
$\frac{10 \%}{4} = 0.025$   

 

Άλλες Λειτουργίες

MC
Σβήστε ότι περιέχει η μνήμη.   
x→M
Αποθηκεύστε ότι υπάρχει στην οθόνη.   
MR
Εμφανίστε ότι υπάρχει στη μνήμη.   
C
Ακυρώστε μόνο την τελευταία εισαγωγή και καθαρίστε την οθόνη.   
AC
Ακυρώστε όσες πράξεις δώσατε και δεν εκτελέστηκαν ακόμη, καθαρίστε την οθόνη.   
=
Εκτελέστε όσες πράξεις δεν έχουν εκτελεστεί ακόμη.   

 

Συνδιασμοί και Διατάξεις

=
3
nCr
2nd
5
Πλήθος Συνδυασμών 7 ανά 3 = 10   
=
3
nPr
2nd
5
Πλήθος Διατάξεων 5 ανά 3 = 60